بازخورد کارکنان صدای مشتری

تمام بازخورد ها به صورت ناشناس میباشد و مستقیم برای مدیریت ارسال می شود. چنانچه می خواهید نام و شماره تماس خود را ثبت کنید، روی فرم انتقادات، و پیشنهادات کلیک نمایید و پر کنید.